women in red 230714

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן 'בונות אלטרנטיבה' + 'מאבק הנשים' ואחרות הגיעו למחות על כך עם פעמונים, ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023.

אבל על פי מקורות יודעות דבר, נמסר לי שהנציב יצא מביתו כבר ב 06:45 כך שלא זכה לשמוע את הטענות ולא לראות את המחאה.

באדום מול הרשקוביץ -= נציב שירות המדינה

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן "בונות אלטרנטיבה" הגיעו למחות על כך ב-7 בבוקר מול ביתו שבחיפה 14.7.2023

 

השבוע ה-27 במרכז חורב, חיפה 8.7.2023
מחאה עם שחר מול בתי המשפט בחיפה, ומאוחר יותר בצהרים בצומת מת"מ (חיפה)
מחאה עצומה בשדה התעופה בן גוריון 11.7.2023
מחאה בלילה, בצומת חורב 11.7.2023
מחאה בכיכר ספר, חיפה 13.7.2023