Trier ref center

מרכז סיוע למהגרים / פליטים בעיר טרייר. אופניים לילד.

משרד המנהל

משרד המנהל

הרשמה ותיעוד זה כאן

מרכז הרישום והתיעוד של דיירי המקום

בגדים לפליטים

מרכז איסוף הבגדים לפליטים. חסרים בגדי גברים במידות קטנות ובינוניות.

איסוף בגדים נעלים משחקים וכל מה שיכול לעזור

משרד הקבלה, בו מבקשי המקלט עוברים ראיונות מצטלמים לתעודות ומתכוננים לחיהם החדשים.