Haifa 15-5-2021

דגל ורוד לעתיד ורוד - מרכז חורב, חיפה

מרכז חורב, חיפה 15.5.2021 הפגנה נגד המלחמה בדרום ונגד ראש הממשלה נתניהו שהחלטותיו, לכאורה כפופות למצבו המשפטי – מה שמתסיס את החברה בארץ, מקטב אותה, ומעודד את אלימות הקיצונים.

מרכז חורב - הפגנה נגד מה שקורה

מרכז חורב, חיפה 15.5.2021
הפגנה נגד המלחמה בדרום ונגד ראש הממשלה נתניהו שהחלטותיו לכאורה כפופות למצבו המשפטי – מה שמתסיס את החברה בארץ, מקטב אותה, ומעודד את אלימות הקיצונים

ד"ר באשיר כרכבי (בתמונה עליונה) ופרופ' דני גוטוויין נושאים דברים במרכז חורב, במחאה שהתקיימה שם ב 15.5.2021

המשך יבוא