Haifa 16-1-2023

אוניברסיטת חיפה 16.1.2023 – הפגנת סטודנטים ומרצים באוניברסיטת חיפה הנלחמים למען הדמוקרטיה בישראל; נגד פסקת ההתגברות ונגד שינוי כללי המשחק הפוליטי בצורה שתיטיב עם הנאשם בפלילים, ותזיק לקבוצות חברתיות מוחלשות.

פרופ' סנדי קדר נושא דברים בהפגנה

הפגנה למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען שלטון החוק. ברחבת דשא מצומצמת באוניברסיטת חיפה 16.1.2023

הפגנה באוניברסיטת חיפה 230116

הפגנה למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען שלטון החוק. אוניברסיטת חיפה 16.1.2023

 

הפגנה למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען שלטון החוק. אוניברסיטת חיפה 16.1.2023

הפגנה למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען שלטון החוק. אוניברסיטת חיפה 16.1.2023

סטודנטים ומרצים בהפגנה למען הדמוקרטיה

הפגנת סטודנטים וסגל, למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען שלטון החוק. אוניברסיטת חיפה 16.1.2023

יומיים קודם 14.1.2023 בתל אביב