Haifa 11–5-2021

מחאה במושבה הגרמנית בחיפה, בעקבות המערכה המתנהלת בעזה; מאירוע שקט לסערה גדולה. 11.5.2021

הפגנה

הפגנה שקטה לפני מהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

המושבה הגרמנית

הפגנה לפני מהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

הפגנה לפני מהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

הפגנה לפני מהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

הפגנה לפני מהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה


רופא הוזעק לבדוק בחור שנזקק לטיפול

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

סוס משטרה במושבה הגרמנית בחיפה

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

שדרות בן גוריון בחיפה

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

שורת שוטרים פרשים ומכתזית

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה

פחי אשפה בוערים במושבה הגרמנית בחיפה

פחי אשפה בוערים במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות הפגנה במחאה על המערכה בעזה

פחי אשפה בוערים במושבה הגרמנית בחיפה

הפגנה ומהומה במושבה הגרמנית בחיפה בעקבות המערכה בעזה