MG-J-Cemetery

הכתובת "מקום זה היה בית קברות יהודי" הוספה החודש (12-2019) על המדרכה שבפאתי בית העלמין היהודי ההרוס של מורוונה גושלינה.  צילומים יקוב ניווינסקי

 שלט בארבע שפות על בית הקברות ההרוס

בית העלמין ההרוס של מורוונה גושלינה קיבל שלט בארבע שפות

בית העלמין ההרוס של מורוונה גושלינה קיבל שלט בארבע שפות

שלט בארבע שפות הוצב על המדרכה של בית העלמין ההרוס של מורווונה גושלינה

שלט בארבע שפות לזכר בית הקברות היהודי ההרוס של מורוונה גושלינה הוצב על המדרכה הסמוכה לאתר

קדיש במורוונה גושלינה
מורוונה גושלינה ופוזנן – ישיבה בארכיון
פוזנן – בית כנסת בריכת שחייה