Trash Pickup-200815

בהפגנות נגד ראש הממשלה המואשם בשלושה כתבי אישום חמורים נוהגים לאסוף את האשפה המצטברת ברחוב. כלומר, המפגינים יזמו והם גם מבצעים את ליקוט הזבל. דהיינו אוספים בעצמם את הזבל שהצטבר. חתרני לעילא!

ניקיון - סיירת זבל

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע ניקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע ניקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע ניקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

איסוף אשפה בסיום ההפגנה

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

איסוף זבל בסיום ההפגנה

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

ההפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים מסתיימת במבצע נקיון שעורכים הפעילים. הם אוספים את הזבל לשקיות ומטאטאים את הכביש. כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

צילומים נוספים יגיעו לכאן

שלט: מי הרים יד על מיס פיגי?

מי הרים יד

בהפגנה נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא: "מי הרים יד על מיס פיגי" שואל שלט הקרטון. ירושלים 15.8.2020

בשבוע שעבר 8.8.2020 הם עשו בדיוק את אותו הדבר.

לסיקור מצולם של ההפגנה ב 15.8.2020 בכיכר פריז, בירושלים
לסיקור ההפגנה שהתקיימה שבוע קודם לכן במוצ"ש 8.8.2020 באותו המקום.
גם בחיפה מפגינים, ביום חמישי 13.8.2020 נספרו כ-1500 מפגינים במרכז הכרמל.
בשבוע מוקדם עוד יותר, מוצ"ש 1.8.2020 בכיכר פריז בירושלים