4-future-israel-230618

 ההפגנה הארצית של מחאת הנוער למען האקלים התקיימה בחיפה 18.6.2023.

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו.

על ממשלת ישראל לקדם צעדים לטיפול בבעיה למען עתיד הדורות הבאים.

בצילומים, חלק מהפעילות שקיימו בני הנוער בגן האם.

מחאת נוער האקלים בחיפה

נעם צוריאלי הלהיב את הנוער במחאת האקלים בחיפה. הוא הופיע לפניהם בגן האם ולאחר מכן הצטרף אליהם במיצג שהתקיים במקום.

הצופים במחאת האקלים

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו. [ הצופים במחאת האקלים]

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו. [המרד נגד הרביה].

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו.  [בתמונה, חלק ממיצג ה S.O.S שצולם מרחפן]

נועם צוריאלי ונוער האקלים

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו.

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו.  [בתמונה, חלק ממיצג ה S.O.S שצולם מרחפן]

מאות בני ובנות נוער מכל הארץ הגיעו לחיפה על חשבון יום לימודים, כדי להביעה מחאתם על המצב האקלימי ולהילחם למענו, למען האנושות. למרות מסיחי דעת המוכרים בישראל כיום, כתהליך ההפיכה המשטרית והמחאה נגדו, או יוקר מחיה והאיומים בטחונים – משבר האקלים עמנו.

באותו הנושא, הפגנת נוער למען האקלים בחיפה 2019.