Tanja-Star Smoking

אניה מעשנת: טניה סטאר בחיפה

האניה טניה סטאר Tanja Star – מעשנת בעת העגינה בנמל חיפה. לא איזה שאכטה קטנה או פלומת עשן חולפת, אלא דקות רבות מידי.

בעת יום סיור של פעילי סביבה בנמל חיפה, לקראת 'ועידת האקלים אזור מפרץ חיפה', תחת הכותרת "מה בוער לך?" החלה האניה טאניה סטאר Tanja Star שעגנה במסוף כרמל, לעשן בעצמה רבה למשך דקות ארוכות, לנגד עיני הפעילים הנדהמים.

אז, כידוע זה לא רצוי לעשן כך, אבל זה אפשרי, מפני שממשלות בנימין נתניהו עדיין לא הביאו לאישרור את הסעיף השישי של ההסכם הבינלאומי הידוע בשם 'אמנת מרפול' שנועד למנוע פליטת עשן מכלי שייט.

לא איזה שאכטה קטנה או פלומת עשן חולפת, אלא דקות רבות של עשן מתוך האניה טניה סטאר Tanja Star
7-6-2021

אישרור הסעיף השישי של אמנת מרפול נמצא על סדר היום (או למען הדיוק חבוי מסדר היום) מספטמבר 2015, עת החליטה הממשלה להטיל על משרד התחבורה בראשות השר ישראל כץ לקדם את החקיקה ולצרף את מדינת ישראל למדינות החתומות על הסעיף הזה.

בין המנופים והמכולות – האניה טניה סטאר Tanja Star – מעשנת בעת העגינה בנמל חיפה. דקות רבות עם עשן, תרומת האניה למצב העגום בחיפה.

אז, הסעיף השישי באמנת MARPOL עדיין לא אושר, לאחר שמשרדי ממשלה שונים טיפלו בו והעירו הערות, וכנראה קיים אינטרס שלא אצה לו הדרך, ושלא איכפת לו מזיהום האוויר במפרץ חיפה.

אניה מעשנת וזה לא טוב

בהיעדר אישרור של הסעיף השישי של האמנה האוסרת על זיהום הים, מותר במדינת ישראל לפלוט עשן שחור מכלי שייט. אין על כך עונש.

ידיעה על העשן מהאניה טניה סטאר בחי פה  7.6.2021

זרם עשן נישא ברוח. האניה טניה סטאר Tanja Star פלטה עשן במשך דקות רבות בעת העגינה בנמל חיפה. פעילי סביבה שהזדמנו למקום צפו בהשתאות במחזה.

עשן אופף את מסוף כרמל בנמל חיפה מצב שנוצר באניה טניה סטאר Tanja Star ובעטיו נפלט העשן. מכיון שזה "לא אסור" אז "זה מותר" ואין אפשרות להטיל סנקציה כנגד האניה ובמיוחד מפעיליה.

עד רכס הכרמל ומעבר לו