Nurdles in Haifa

נורדלים בחיפה!

נורדלים Plastik

נורדלים מחוף חיפה, חלק מאוסף המונה אלפי נורדלים, שנאספו בשנה האחרונה

נורדלים מסוננים מחוף חיפה, חלק מאוסף המונה אלפי נורדלים, שנאספו בשנה האחרונה

 

דמעות של בנות ים