Jerusalem-25-11-2023

הפגנה ברחוב עזה בירושלים 25.11.2023

הפגנה ברחוב עזה בירושלים, לא הרחק מאחד מבתי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בתביעה שיתפטר או שיודח באי-אמון בכנסת. מול אלפי המפגינים נצבו חגורות הגנה על בית הנאשם, שורות של מחסומי לחץ לרוחב הרחוב, יחידות משטרה שונות עם פרשים והמון מחסומי גדר ברחובות הסמוכים

התפטרות או הדחה!

ישי הדס (מראשי קריים מיניסטר) על רקע סוסי משטרה בהפגנה ברחוב עזה בירושלים, עם אלפי המפגינים שדרשו התפטרות או הדחה. 25.11.2023

הפגנה ברחוב עזה בירושלים, לא הרחק מאחד מבתי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בתביעה שיתפטר או שיודח באי-אמון בכנסת. מול אלפי המפגינים נצבו חגורות הגנה על בית הנאשם, שורות של מחסומי לחץ לרוחב הרחוב, יחידות משטרה שונות עם פרשים והמון מחסומי גדר ברחובות הסמוכים

הפגנה ברחוב עזה בירושלים, לא הרחק מאחד מבתי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בתביעה שיתפטר או שיודח באי-אמון בכנסת. מול אלפי המפגינים נצבו חגורות הגנה על בית הנאשם, שורות של מחסומי לחץ לרוחב הרחוב, יחידות משטרה שונות עם פרשים והמון מחסומי גדר ברחובות הסמוכים.

25.11.2023 - הפגנה ברחוב עזה בירושלים

300 מטר מבית הנאשם, בתביעה שיתפטר או שיודח באי-אמון בכנסת. מול אלפי המפגינים נצבו חגורות הגנה על בית הנאשם, שורות של מחסומי לחץ לרוחב הרחוב, יחידות משטרה שונות עם פרשים והמון מחסומי גדר ברחובות סביב.

מול מחסומי הלחץ. הפגנה ברחוב עזה בירושלים, לא הרחק מאחד מבתי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בתביעה שיתפטר או שיודח באי-אמון בכנסת.

קסריה ב-18.11.2023

קסריה ב-11.11.2023