No to Administrtive Detentions

לא למעצרים מנהליים

מחאה עם 24 משתתפים הגיעה בצהרי שבת 23.11.2019 להפגין מול כלא דאמון בכרמל, בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהלים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור. Administrtive detention is not legal אסירים מנהליים

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המינהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

די לכיבוש.

לפני כלא דאמון

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

דף בפיתוח

gu

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המינהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

כלא דאמון

מחאה בצהרי שבת 23.11.2019 מול כלא דאמון בכרמל בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המינהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

 

שבועיים לאחר מכן התקיימה הפגנה נוספת באותו המקום ובסגנון דומה