Tel Aviv 14-1-2023

לא לשלטון המורשעים והנאשמים

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם! גשם טפטף.

הפגנה בתל אביב 14.1.2023 למען הדמוקרטיה הישראלית; נגד השינויים המוצעים במערכת השלטון/משפט בישראל ושנועדו להקל את מצוקת ראש הממשלה הנאשם בפלילים, נגד פסקת ההתגברות ונגד הצעידה לכיוון דיקטטורה / מונרכיה / תאוקרטיה.

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי. לא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילילא לשלטון המורשעים והנאשם!

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילילא לשלטון המורשעים והנאשם!

הפגנה בתל אביב - נגד ההפיכה השלטונית המסתמנת ואולי כבר מתרחשת בישראל 2023

תל אביב 14.1.2023 – הפגנה כנגד הנסיון להרוס את הדמוקרטיה הישראלית בידי ראש ממשלה שמתנהל נגדו משפט פלילי, נגד ההפיכה השלטונית המסתמנת ואולי כבר מתרחשת בישראל 2023

יומיים אחר כך (16.1.2023), הפגנת סטודנטים ומרצים באוניברסיטת חיפה.