beach-cleanup-2019

מבצע לניקוי חוף חיפה 16.8.2019 – אזור חוף נירוונה

פעילי המחנה הדמוקרטי מנקים לכלוך במודל לקראת הניקוי הגדול של מפרץ חיפה.

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

מבצע נקיון בחוף חיפה 16.8.2019

קופת צדקה