Tel Aviv 4-11-2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. שעון החול. 4.11.2023 28 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.

הזדהות עם משפחות החטופים

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, ובתביעה שממשלת ישראל תעשה הכל לשחרורם המהיר. 4/11/2023